Kúpa, predaj, nájom nehnuteľností

24 zmlúv

Neplatná výpoveď z nájmu bytu

Vzor slúži ako odvolanie v prípade, ak prenajímateľ spísal pre nájomcu neplatnú výpoveď z nájmu bytu, lebo v nej uviedol nepravdivé a nesprávne dôvody ukončenia nájmu. Uvedie sa predmetný byt a okolnosti z nájomnej zmluvy, ako suma nájomného a doba trvania nájmu. Prenajímateľ nájomcu vyzval, aby sa odsťahoval z dôvodu porušenia dobrých mravov. Toto obvinenie ale nie je pravdivé. Týmto žiada majiteľa, aby výpoveď z bytu odvolal, inak podá žalobu na súd.

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Vzor návrhu slúži pre zmenu vlastníckeho práva, ktoré sa uskutočňuje vkladom do katastra nehnuteľností. Na návrh účastníka sa začína konanie o povolení vkladu do katastra. Obsahuje údaje o navrhovateľoch (predávajúci a kupujúci). Títo navrhujú, aby Správa katastra  vydala rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva v celosti k predmetnej nehnuteľnosti v prospech kupujúceho do jeho výlučného vlastníctva.

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva bytu

Vzor zmluvy slúži pre uľahčenie práce pri vytváraní kúpno-predajnej zmluvy. Obsahuje údaje o kupujúcom a predávajúcom a hlavne o byte (popis a rozloha), jeho skrytých vadách, technickom stave, platobných podmienkach a kúpnej cene. Uvedie sa tiež určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu a spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Kúpna zmluva na pozemok

Vzor zmluvy slúži pre zaviazanie zmluvných strán ich podpisom, že vlastnícke právo na majiteľa prechádza odo dňa rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Uvedú sa v nej informácie o kupujúcom a predávajúcom, popíše sa predmetný pozemok, jeho stav, kúpna cena a spôsob jej zaplatenia a spôsob nadobudnutia vlastníctva k predmetu kúpy.

Kúpna zmluva na dom a pozemok

Vzor zmluvy slúži na zaviazanie zmluvných strán k prechodu vlastníckeho práva na majiteľa a to odo dňa rozhodnutie príslušnej správy katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Uvedú sa informácie o kupujúcom a predávajúcom, popíše sa predmetná nehnuteľnosť, jej stav, cena a spôsob zaplatenia, ako sa uskutoční nadobudnutie vlastníctva. Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

Dohoda o skončení nájmu s dohodou o vyrovnaní

Vzor zmluvy slúži na dohodu medzi nájomcom a prenajímateľom o skončení nájmu s tým, že za úpravy realizované  v byte zaplatí prenajímateľ nájomcovi sumu. Obsahuje skončenie nájmu a dohodu o vyrovnaní. Nájomca je súčasne povinný, vzhľadom k ukončeniu nájomnej zmluvy, odhlásiť si trvalé bydlisko, z uvedeného bytu. Určí sa suma ako náhrada za zhodnotenie priestorov.

Darovacia zmluva na nehnuteľnosť

Vzor darovacej zmluvy slúži na bezplatné prenechanie nehnuteľnosti od darcu obdarovanému, ktorý nehnuteľnosť ako dar prijíma. Uvedú sa informácie o oboch zúčastnených. Darca preukáže svoje vlastníctvo k predmetnej nehnuteľnosti výpisom z katastra nehnuteľností a táto nehnuteľnosť sa popíše. Súčasťou zmluvy je aj vyhlásenie obdarovaného o oboznámení sa so stavom predmetu daru.

Čestné vyhlásenie

Vzor slúži pre stavebníka, aby zaručil, že údaje, ktoré poskytuje, sú čestné a pravdivé. Obsahuje údaje o stavebníkovi, jeho konkrétne vyhlásenie, účel výkonu tohto prehlásenia a jeho vyhlásenie o oboznámení sa s dôsledkami nepravdivého čestného vyhlásenia.