Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Vzor návrhu slúži pre navrhovateľa. Vydáva sa preňho po predchádzajúcom správnom konaní. Obsahuje údaje o navrhovateľovi, názov stavby, dátum, číslo a miesto vydaného stavebného povolenia, právo vlastníka k pozemkom, na ktorých je stavba uskutočňovaná, spôsob jej realizácie, spôsob jej doterajšieho užívania a údaje o účastníkoch stavebného konania.

Adresát

(napr.: Obecný úrad, MsÚ, Stavebný úrad...)

Vec:  Návrh na vydanie  rozhodnutia o umiestnení stavby
(podľa § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a § - u 3 vyhl.č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)Meno a adresa navrhovateľa:
 Meno a priezvisko (názov): ..........................................................................................................................
 Adresa (sídlo): ..............................................................................................................................................
 Dátum narodenia (IČO): ...............................................................................................................................
 Telefón:........................................................ E-mail:.....................................................................................
Názov (označenie) stavby: ............................................................................................................................
  Obec............................................. ulica a číslo ............................................................................................
  Parcelné číslo...................................................... katastrálne územie ..........................................................
Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia:  ........................................................................................
Vydaného (uviesť správny orgán): ................................................................................................................
K pozemkom, na ktorých je stavba uskutočňovaná, resp. k jestvujúcej stavbe má stavebník:

 1. vlastnícke právo
 2. iné právo ( uviesť aké) .......................................................................................................................

Spôsob realizácie stavby:

 1. Svojpomocne:

  • stavebný dozor (meno a priezvisko): ......................................................................................
  • bydlisko: ...................................................................................................................................

 1. Dodávateľsky:

  • zhotoviteľ (názov ): .................................................................................................................
  • sídlo: .........................................................................................................................................

Doterajší spôsob užívania stavby:  ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mená a adresy účastníkov stavebného konania: .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................V....................................... dňa: .............................                            .............................................................

                                                                                                            podpis navrhovateľa

(u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby)

Prílohy k návrhu:

 1. list vlastníctva
 2. fotokópia právoplatného stavebného povolenia
 3. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
 4. snímka z katastrálnej mapy
 5. projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach (súhrnná technická správa, dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby)
 6. doklad o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmov sa vykonanie zmeny dotýka, ak sa také rokovania viedli
 7. právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 8. ohlásenie stavebných úprav
 9. revízne správy (elektrického zariadenia, plynoinštalácie, komínov, bleskozvodu a pod.)
 10. vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby uskutočňovanej svojpomocou
 11. správny poplatok v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov