Ukončenie nájomnej zmluvy s vyrovnaním oboch strán

Vzor zmluvy slúži na ukončenie nájomnej zmluvy, v ktorej sa nájomca a prenajímateľ dohodnú na ukončení nájomného vzťahu a na vzájomnom vyrovnaní záväzkov. V zmluve sa určí výška kaucie, ktorá bude vrátená nájomcovi a ako bola táto výška vypočítaná. Prenajímateľ a nájomca týmto prehlasujú, že po predaní zostávajúcej kaucie nemajú voči sebe žiadne záväzky ani povinnosti.

Prenajímateľ:    Ján Vážny
        Nábrežná 14

841 01 Bratislava

        r.č.: 123456/7890

Nájomca:    Miroslav Pekný
        Prievozská 25

852 02 Bratislava

        r.č.: 987654/3210

 

Ukončenie nájomnej zmluvy s vyrovnaním oboch strán


 

Čl. 1

1.1    Na základe nájomnej zmluvy zo dňa 01.01.2008 je nájomca nájomníkom bytu v osobnom vlastníctve prenajímateľa bytu č. 2 na prvom poschodí panelového bytu na adrese Račianska 12, 832 01 Bratislava.  

Čl. 2

2.1    Prenajímateľ i nájomca sa dohodli, že nájom skončí ku dňu 15.04.2010, k rovnakému dňu bude predmetný byt i prenechaný prenajímateľovi podľa podmienok nájomnej zmluvy a budú vysporiadané všetky záväzky vrátane kaucie nájomného.

Čl. 3

3.1    Prenajímateľ obdržal vypočítanie záloh za vyššie uvedený byt 20.05.2010. Tým sa môže s nájomníkom vyrovnať za poskytované služby.

3.2    Nájomca podľa nájomnej zmluvy zaplatil kauciu 250,- EUR. Nájomca raz žiadal o strhnutie peňazí z kaucie, pri finančnej tiesni. Tým z kaucie zostalo nájomníkovi 150,- EUR

3.3    Nedoplatok na zálohách predstavuje sumu 95,- EUR, týmto túto čiastku strhávam zo zostatku kaucie nájomcu.

3.4    Prenajímateľ týmto vracia čiastku vo výške 55,- EUR v deň podpisu tejto zmluvy. Čo tiež potvrdzujú svojimi podpismi.

   

Čl.4

4.1    Prenajímateľ a nájomca týmto prehlasujú, že po predaní zostávajúcej kaucie nemajú voči sebe žiadne záväzky ani povinnosti.

4.2    Táto zmluva je vytvorená v dvoch kópiách, pričom po jednej obdrží každý zo zúčastnených strán.

4.3    Nižšie podpísaný účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že s jej obsahom súhlasia, je im zrozumiteľný a zmluva nie je spísaná v tiesni či za inak nevýhodných podmienok.

4.4    Proti podpisu tejto zmluvy sa nedá žiadnym spôsobom odvolať, alebo dovolávať akéhokoľvek práva.

4.5     Na dôkaz tohto vyššie popísaného prehlásenia ako nájomca, tak i prenajímateľ potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.


V Bratislave, dňa 10.06.2010


Ján Vážny                        Miroslav Pekný

           prenajímateľ                               nájomca